Obchodné podmienky

 1. VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY L & M INTERIÉR, S.R.O.

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa aplikujú na všetky zmluvy, ktoré ako zhotoviteľ alebo predávajúci uzatvára  spoločnosť L & M interiér, s.r.o., so sídlom na adrese:  Kynceľová 41, 974 01 Kynceľová, IČO: 46 930 744, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 23407/S (ďalej len „Spoločnosť“ alebo aj „Predávajúci“) za účelom zhotovenia diela podľa konkrétnej zmluvy o dielo, ktorú uzatvára Spoločnosť ako zhotoviteľ (ďalej len „zmluva o dielo“) alebo predaja výrobkov uverejnených v aktuálnej ponuke Spoločnosti (ďalej len „kúpna zmluva“) (kúpna zmluva a zmluva o dielo ďalej aj len „zmluva“).

1.2 Aplikácia všeobecných obchodných podmienok druhej zmluvnej strany alebo akýchkoľvek iných všeobecných obchodných podmienok je týmto výslovne vylúčená, pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak.

 1. UZATVORENIE ZMLUVY

2.1 Zmluva sa uzatvára výhradne v písomnej forme. Písomná forma je dodržaná aj v prípade, ak je zmluva uzatvorená elektronickými prostriedkami (e-mailom alebo faxom), pričom je riadne zachytený obsah zmluvy a je možné určiť zmluvné strany zmluvy.

2.2 Ak je zmluva uzatvorená medzi Spoločnosťou a fyzickou osobou, ktorá nekoná v rámci predmetu jej podnikateľskej činnosti, táto zmluva sa spravuje príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Ak je zmluva uzatvorená s fyzickou osobou – podnikateľom alebo právnickou osobou, ktorá koná v rámci predmetu jej podnikateľskej činnosti, táto zmluva sa spravuje príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

 1. KVALITA TOVARU, KONŠTRUKCIA A PREPRAVA

3.1 Predmet kúpy alebo dielo je zhotovené z materiálov uvedených v technickej špecifikácii k predmetu kúpy alebo k dielu. Ak technická špecifikácia k predmetu kúpy alebo k dielu nie je vydaná, tovar je zhotovený z materiálov dohodnutých v zmluve, alebo z obvyklých materiálov.

3.2 Použité masívne drevo môže obsahovať vady, ktoré sa prirodzene vyskytujú v prírodnom materiáli, na viditeľných miestach však musia byť profesionálne ošetrené. Vonkajšie pohľadové plochy môžu obsahovať vady prírodného charakteru (očká, hrčky, zárasty, praskliny, trhliny, …), zábehy bele, mierne diskolorácie, farebnú a štrukturálnu odlišnosť vlastnú masívnemu drevu.

3.3 Konštrukčne je nábytok uspôsobený tak, aby mohol znášať bežné teplotné a vlhkostné rozdiely interiérov, nie je však určený pre vlhké prostredie resp. exteriér.

3.4 Vlhkosť dreva pri výrobe výrobkov je 9 +/- 2 %. Praskanie dreva je povolené. Trhliny na povrchu spôsobené zmenou vlhkosti dreva sú povolené. Prehnutie a v priečnom smere spôsobené zmenou vlhkosti je normálne v rozmedzí +/- 0,3% v pozdĺžnom aj priečnom smere.

3.5 Pri atypickom vyhotovení tovaru sa pripúšťajú odchýlky v prevedení v závislosti od požiadaviek kupujúceho alebo objednávateľa.

3.6 Pri výrobe sa nábytok povrchovo upravuje v dvoch vrstvách, je však možné, že vplyvom rôznorodej štruktúry dreva ako prírodného materiálu prípadne zmenou vlhkosti prostredia po doprave a po vybalení nastanú menšie zmeny v kvalite povrchu (mierne zdrsnenie povrchu napriamením drevného vlákna). Tieto zmeny sa obvykle ľahko odstránia jednoduchým ošetrením nábytku (brúsením a olejovaním u olejovaného nábytku) aj v domácich podmienkach.

3.7 Spoločnosť preferuje prepravu tovaru v rámci vlastných služieb spolu s montážou.

 1. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1 Výška kúpnej ceny alebo ceny za dielo je individuálne dohodnutá v cenovej ponuke, ktorá je prílohou k zmluve.

4.2 Spoločnosť je oprávnená jednostranne zvýšiť cenu diela, v prípade, ak sa zmení situácia na trhu s relevantným tovarom alebo komoditami, pričom takéto navýšenie ceny diela je povinná Spoločnosť bezodkladne oznámiť kupujúcemu alebo objednávateľovi takéto zvýšenie ceny diela, a kupujúci alebo objednávateľ je oprávnený v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia takéhoto oznámenia od zmluvy odstúpiť. V prípade, ak kupujúci alebo objednávateľ odstúpi od zmluvy podľa predchádzajúcej vety, má Spoločnosť nárok na náhradu všetkých opodstatnených nákladov do tej doby vzniknutých. Za navýšenie kúpnej ceny a ceny diela sa nepovažuje navýšenie z dôvodu zmeny výšky dane z pridanej hodnoty alebo iných daní a poplatkov.

4.3 Kúpna cena a cena diela uvedené v cenovej ponuke sú konečné. Za navýšenie kúpnej ceny a ceny diela sa nepovažuje navýšenie z dôvodu zmeny výšky dane z pridanej hodnoty alebo iných daní a poplatkov.

4.4 Kúpna cena a cena diela je uhrádzaná na základe faktúry na bankový účet a za podmienok uvedený vo faktúre. Kúpna cena, v prípade ak to nie je v rozpore so zákonom a ak s tým Spoločnosť súhlasí, môže byť uhradená aj v hotovosti.

4.5 V prípade omeškania kupujúceho alebo objednávateľa s úhradou zálohovej platby, kúpnej ceny alebo ceny diela je Spoločnosť oprávnená prerušiť zhotovenie diela alebo dodanie tovaru alebo diela až do riadneho splnenia záväzku kupujúceho alebo objednávateľa.

4.6 Všetky poplatky a iné náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu alebo objednávateľovi v súvislosti s úhradou kúpnej ceny znáša kupujúci alebo objednávateľ.

4.7 Zmluvné strany postupujú pri vysporiadaní svojich daňových povinností podľa právnych predpisov platných v Slovenskej republike.

 1. DODACIE PODMIENKY

5.1 Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak, Spoločnosť dodá tovar kupujúcemu alebo dielo objednávateľovi v mieste plnenia dohodnutom v zmluve. Kupujúci alebo objednávateľ preberá tovar alebo dielo a potvrdzuje prijatie svojim podpisom.

5.2 Lehota dodania tovaru alebo zhotovenia diela určená v zmluve je konečnou lehotou. Tovar môže byť dodaný alebo dielo zhotovené a odovzdané objednávateľovi aj pred touto lehotou. Kupujúci alebo objednávateľ budú o možnosti prevzatia tovaru alebo diela vopred telefonicky informovaný. Ak kupujúci alebo objednávateľ neprevezme tovar alebo dielo v lehote dohodnutej na prevzatie tovaru alebo diela, po oznámení Spoločnosti o možnosti prevziať tovar alebo dielo, vzniká predávajúcemu nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % denne z celkovej  kúpnej ceny.

5.3 Lehota dodania tovaru alebo diela môže byť predĺžená z dôvodu vzniku mimoriadnej, nepredvídateľnej a neodvrátiteľnej situácie, ktorá vznikla bez zavinenia Spoločnosti (ďalej len „vyššia moc“). Predĺženie lehoty dodania tovaru alebo diela je Spoločnosť povinná bezodkladne oznámiť kupujúcemu alebo objednávateľovi.

5.4 Kupujúci alebo objednávateľ je povinný prevziať tovar alebo dielo riadne a včas v zmysle zmluvy alebo VOP. V prípade, ak kupujúci alebo objednávateľ povinnosť podľa predchádzajúcej vety nesplní, vzniká spoločnosti nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% kúpnej ceny alebo ceny diela za každý aj začatý deň omeškania. Ak je kupujúci alebo objednávateľ v omeškaní s prevzatím tovaru alebo diela vzniká Spoločnosti nárok a kupujúcemu alebo objednávateľovi povinnosti zaplatiť celú kúpnu cenu na základe písomnej výzvy zo strany spoločnosti.

5.5 Nebezpečenstvo škody na tovare alebo na diele prechádza na kupujúceho alebo na objednávateľa momentom odovzdania tovaru alebo diela alebo v deň určený ako deň dodania tovaru alebo diela, ak nedošlo k prevzatiu diela, a to v závislosti od toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

5.6 Spoločnosť tovar alebo dielo zabalí tak, aby vzhľadom na jeho povahu a spôsob prepravy nedošlo k jeho poškodeniu. Za škody vzniknuté pri preprave tovaru alebo dielo zodpovedá Spoločnosť. Náklady na zabalenie tovaru alebo diela znáša Spoločnosť, ak v zmluve nebolo dohodnuté inak.

5.7 Náklady na prepravu tovaru alebo diela znáša kupujúci alebo objednávateľ. Kupujúci alebo objednávateľ sú oprávnení zabezpečiť si vlastnú prepravu tovaru alebo diela alebo môžu o zabezpečenie prepravy požiadať Spoločnosť.

5.8 Kupujúci alebo objednávateľ je povinný pri prevzatí tovaru alebo diela skontrolovať kvalitu a kvantitu tovaru alebo diela. V prípade vád tovaru alebo diela je povinný ich bezodkladne oznámiť Spoločnosti, najneskôr však v lehote 7 kalendárnych dní odo dňa prevzatia. Spoločnosť nezodpovedá za vady tovaru alebo diela oznámené po lehote podľa predchádzajúcej vety. Tento bod VOP sa nevzťahuje na spotrebiteľskú zmluvu. Nárok z vád tovaru pri spotrebiteľskej zmluve upravuje Reklamačný poriadok, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou VOP.

5.9 Ak bolo medzi zmluvnými stranami dohodnuté, že kúpna cena alebo cena diela sú v celosti splatné pred dodaním tovaru alebo diela, prechádza vlastnícke právo k tovaru alebo dielu na kupujúceho alebo objednávateľa odovzdaním tovaru alebo diela. Ak bolo medzi zmluvnými stranami dohodnuté, že je kúpna cena alebo cena diela v celosti splatná až po dodaní diela, prechádza vlastnícke právo k tovaru alebo dielu na kupujúceho alebo objednávateľa až úplným zaplatením kúpnej ceny alebo ceny diela.

 1. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY TOVARU, REKLAMÁCIA TOVARU

6.1 Záručná doba je 24 mesiacov. Záruku vo väčšom rozsahu môže Spoločnosť poskytnúť kupujúcemu alebo objednávateľovi na základe individuálnej dohody v zmluve, prípadne i jednostranným vyhlásením v záručnom liste. Záručná doba, zákonná, dohodnutá alebo poskytnutá vyhlásením v záručnom liste, začne plynúť od prevzatia tovaru alebo diela kupujúcim alebo objednávateľom.

6.2 O zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru, podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv informuje spotrebiteľa REKLAMAČNÝ PORIADOK Spoločnosti.

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce zo Zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú riešené prednostne vzájomnou dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode, budú spory s konečnou platnosťou rozhodnuté príslušným všeobecným súdom v Slovenskej republike podľa príslušných právnych noriem platných a účinných v Slovenskej republike.

8.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu alebo objednávateľovi uzavretím zmluvy.

8.3 Podpisom zmluvy kupujúci alebo objednávateľ potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a Reklamačným poriadkom a akceptuje podmienky v nich stanovené. Orgánom dozoru je Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Banskobystrický kraj, Dolná 179/46, 974 01 Banská Bystrica. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov so Spoločnosťou je Slovenská obchodná inšpekcia ( www.soi.sk ) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CS

Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

8.4 Ak sa stane niektoré ustanovenie VOP neplatným alebo neúčinným, nemá to vplyv na platnosť a účinnosť ostatných ustanovení VOP.

8.5. Tieto VOP sa stávajú platné dňa 01.03.2022 a nahrádzajú všetky skôr platné VOP.

REKLAMAČNÝ PORIADOK

 1. PREDMET REKLAMÁCIE

Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený len od Predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.

 1. PLATNOSŤ REKLAMÁCIE

Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený spotrebiteľmi a v primeranom rozsahu aj na nespotrebiteľské zmluvy.

 1. ZÁRUČNÁ DOBA

Záručná doba je 24 mesiacov. Pri vybavovaní reklamácie spoločnosť Postupuje v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od Predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia.

 1. UPLATNENIE REKLAMÁCIE

Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u Predávajúceho a to hneď po zistení vady.

 1. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:

▪ k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,

▪ nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie, resp. v návode na ošetrovanie nábytku, na webovej stránke a všeobecných obch. podmienkach,

▪ používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou (35– 75%), alebo interiérovou teplotou (14 – 30°C), chemickými a mechanickými vplyvmi, prirodzenému prostrediu tovaru alebo nadmerným slnečným alebo UV žiarením,

▪ zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,

▪ poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,

▪ používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok. Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.

 1. NEMOŽNOSŤ REKLAMÁCIE TOVARU

Reklamáciu tovaru nie je možné uplatniť:

▪ na farebnú odchýlku výrobku z masívneho dreva, ktorého farebné prevedenie podlieha variabilite masívneho dreva, jeho vlastnostiam, chemickému a minerálovému zloženiu.

▪ na odchýlky vo vzhľade produktu spôsobené jedinečnou štruktúrou a kresbou masívneho dreva do miery, ktoré nie sú v rozpore s jej kvalitatívnymi a konštrukčnými vlastnosťami.

 1. PRIJATIE REKLAMÁCIE

Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia Predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne poštou alebo emailom po dohode zmluvných strán.

 1. VYBAVENIE REKLAMÁCIE

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu Predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 1. PRÁVA KUPUJÚCEHO PRI UPLATNENÍ REKLAMÁCIE

Pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje Predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto opravy vady výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby. Pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo zľavu z ceny. Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

 1. PLATNOSŤ REKLAMAČNÉHO PORIADKU

Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a Predávajúci si vyhradzuje právo ho kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenie kupujúceho.

 1. KONTAKT / ADRESA

L & M interiér, s.r.o., so sídlom na adrese:  Kynceľová 41, 974 01 Kynceľová, IČO: 46 930 744

Logo L&M interiér

Realizujeme zákazky po celom Slovensku aj v zahraničí
Sme partner pre architektov, dizajnérov aj koncových zákazníkov pretože kladieme dôraz na dôležité detaily. Sme dobrí práve v tom, čo nie je pre iných bežné. Nebojíme sa toho, s čím iní končia, do čoho sa väčšinou už nepúšťajú a skôr od toho zákazníka odhovárajú.

L&M interiér, s.r.o.
Cesta pod Bánošom 41/4
974 01 Kynceľová
Slovenská republika

Zobraziť na mape

Od 8.00 do 14.00 hod.:
0907 961 954

non-stop e-mail:
info@lminterier.eu

L&M interiér, s.r.o. | ©2024 All rights reserved
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram